El programa escoles verdes ofereix un curs de formació inicial en educació per a la sostenibilitat (ES), adreçat a tots els centres de Catalunya que volen començar a desenvolupar els continguts de l’ES i integrar-los de forma coherent en el projecte educatiu del seu centre. Els cursos s’imparteixen en diferents serveis territorials del Departament d’Ensenyament, i estan dirigits a equips de professionals de centres on almenys una persona forma part de l’equip directiu (o persona en qui delegui). Consta de 30 hores distribuïdes en 20 hores presencials (8 sessions de dues hores i mitja cadascuna) amb persona formadora i 10 hores  de treball personal tutoritzat.

Objectius Formació Inicial

 • Clarificar els conceptes implicats en la temàtica de l’educació per a la sostenibilitat i la seva importància curricular i educativa.
 • Fer l’anàlisi inicial que permeti avaluar el punt de partida del centre tant pel que fa al desenvolupament curricular com a la gestió del centre, a la seva relació amb l’entorn i a la participació de tota la comunitat educativa en el desenvolupament del projecte.
 • Formular criteris, prioritats i objectius a mig i llarg termini en relació amb l’educació per a la sostenibilitat per a la seva incorporació en els documents de gestió educativa dels centres educatius.
 • Prioritzar i planificar les accions, a mig i curt termini, en l’àmbit curricular, en el de la gestió del centre, en el de la seva relació amb l’entorn i en la participació de tota la comunitat educativa

Continguts formació inicial

 • Presentació del Programa d'educació per a la sostenibilitat com una oportunitat per la millora dels aprenentatges de l'alumnat i d'orientar adequadament les accions de desenvolupament curricular
 • Introducció de la  l'anàlisi ambiental inicial del centre com un punt de partida.
 • Presentació de pràctiques de referència de centres avançats en l’àmbit del programa d’educació per a la sostenibilitat.
 • Incorporació de l'educació per a la sostenibilitat en el contingut i la metodologia de les diferents àrees del currículum.
 • Incorporació de l'educació per a la sostenibilitat en totes les activitats escolars i extraescolars (objectius, continguts, organització, participació,etc.).

Com esdevenir Escola Verda

Al curs de formació, l’equip de professionals de cada centre elaborarà el seu Pla d’educació per a la sostenibilitat (PES), que recull:

 • La diagnosi de la situació de partida del centre en relació a l’ES (aspectes assolits i aspectes a millorar)
 • Els objectius estratègics de centre en ES, que s’hauran de reflectir en el Projecte educatiu de centre i en el Projecte de direcció.
 • La priorització d’objectius que caldrà recollir en el Projecte de direcció.

El primer Pla d’acció (PA) anual que cal dur a terme el curs escolar següent, i que caldrà que s’incorpori en la Programació general anual que el centre elabora per a cada curs escolar. El PA concreta actuacions de naturalesa diversa en tots els contextos d’actuació del Programa i recull, també, els criteris d'avaluació perquè el centre pugui fer una autoavaluació de les accions i, així, acordar propostes de millora per introduir en el seu PA o en la redefinició del seus objectius inclosos en el seu PA.

Una de les sessions de formació està encaminada a donar als centres eines per promoure la participació de la comunitat educativa i la creació en el centre del seu Comitè Ambiental, perquè esdevingui l’equip d’impuls i coordinació del projecte d’educació per a la sostenibilitat.

El reconeixement que el centre forma part de la xarxa d’escoles verdes es realitza, per primera vegada, després d’haver executat satisfactòriament el primer Pla d’acció de centre i d’haver obtingut el certificat del primer seminari d’equip de centre.

Cada 4 anys, el centre duu a terme una autoavaluació global que implica una revisió del Pla d’Educació per a la Sostenibilitat (als centres públics, aquesta avaluació coincideix amb la renovació del projecte de direcció).

Cada 8 anys, el centre actualitza el seu Pla d’educació per a la sostenibilitat. És a dir, fa una autoavaluació global més profunda, que implica una nova diagnosi de la situació en què es troba el centre, identifica els nous objectius estratègics que cal assolir i fa una nova priorització d’aquests objectius. I, finalment, concreta el Pla d’acció per al proper curs escolar.

 

 Cursos de formació curs 19-20

Actualment hi ha dos cursos de formació inicial engegats:

 • Curs de Barcelona
 • Escola pia - Sitges
 • INS Bisbe Berenguer - L'Hospitalet de Llobregat
 • INS Pedraforca - L'Hospitalet de Llobregat
 • INS Montgròs - St Pere de Ribes
 • LLA El Petit Roure - Sant Frost de Campcentelles 

DOCUMENTACIÓ CURS INICI BARCELONA

 • Curs de Martorell
 • INS de Corbera de Llobregat - Corbera de Llobregat
 • LLA de Cervelló - Cervelló
 • LLA El Castellot - Olivella
 • LLA La Baldufa - Olesa de Montserrat
 • LLA Món Petit - Abrer
 • LLA Taitom - Olesa de Montserrat

DOCUMENTACIÓ CURS INICI MARTORELL

Todos los artículos (0)

There aren’t any articles yet.