Programa Escoles Verdes

 

Què és el Programa Escoles Verdes?

El programa escoles verdes sorgeix com un compromís per donar suport a tots els centres educatius de Catalunya que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tinguin la finalitat d'afrontar, des de l'educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat. 

I, per tant, es plantegen tres grans objectius:

  • Ajudar els centres a incorporar els valors de l'educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb l'entorn, etc.).
  • Promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del seu entorn.
  • Afavorir l'intercanvi entre els centres que comparteixen uns mateixos objectius.

El nombre de centres educatius adherits al Programa escoles verdes el curs 2014/2015 és de 507.

Els agents

Els agents que participen en el Programa Escoles Verdes són:

  • Els centres educatius adherits: Són els actors principals del programa.
  • Assessoria tècnica: La Fundació Catalana de l'Esplai és l'assessoria tècnica de totes les escoles del Baix Llobregat, Garraf, Barcelonès, Penedès i Vallès Occidental. L'assessoria ofereix a les escoles un assessorament permanent. Podeu contactar amb nosaltres per a qualsevol dubte o consulta.
  • Administració local: Dóna suport i participa en les propostes dels centres.
  • La Generalitat de Catalunya: Responsables de la direcció, coordinació i difusió del programa.
Compromisos dels centres adherits
 

Formar part d'aquesta xarxa de centres que voluntàriament han decidit, a través de l'educació per a la sostenibilitat, fer un canvi qualitatiu en el seu projecte educatiu, significa replantejar-se àmpliament el treball educatiu i l'organització del centre, i per tant, l'acceptació, per part de tota la comunitat educativa, d'uns compromisos bàsics que es concreten en:

- Disposar d’un Comitè Ambiental de centre com a equip impulsor per a la dinamització del procés de millora contínua que es planteja realitzar el centre.

- Dissenyar i realitzar, de manera participada i amb el suport de la direcció del centre i l’aprovació del Consell Escolar, un procés de millora contínua en educació per a la sostenibilitat que inclou:

  • Elaborar i revisar, de manera periòdica, el seu Pla d’educació per a la sostenibilitat: document que recull els resultats de la diagnosi, els objectius estratègics i la priorització d’objectius. Cada 4 anys, es fa una revisió dels objectius prioritzats i, cada 8, una nova diagnosi de la situació en què es troba el centre, l’actualització dels objectius estratègics que es planteja el centre a mig termini i, finalment, la seva priorització.
  • Dur a terme plans d’acció anuals per assolir els objectius que hagi prioritzat
  • Realitzar un procés d’autoavaluació contínua.

- Impregnar la documentació bàsica de centre (Projecte educatiu, Projecte de direcció o equivalent i Programació general anual) amb els acords presos tant del Pla d’educació per a la sostenibilitat com del Pla d’acció anual.

- Participar anualment en el seminari d’equip de centre, que és l’eix central de formació, dinamització i suport a les escoles verdes, amb un mínim de 2 persones per centre.

 

 

L’important volum de centres que participen a hores d’ara en el Programa Escoles Verdes aconsella de crear una col·lecció de publicacions que contribueixi a garantir-ne la qualitat i la coherència tècnica, ajudi a la progressió dels centres i difongui les fites més rellevants que el Programa vagi assolint.

La col·lecció "Materials del Programa Escoles Verdes" neix amb l'objectiu de facilitar eines, materials i recursos a aquelles persones que treballen per millorar el projecte d'educació per a la sostenibilitat als centres educatius. Hi podeu trobar:

 

 

Todos los artículos (0)

There aren’t any articles yet.